พานิชพล มงคลเจริญ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

"สัตยาไส" ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม

คุณธรรมของผู้คนในสังคมปัจจุบัน นับวันจะลดน้อยถอยลงเป็นอันมาก ซึ่งสถาบันที่จะต้องทำหน้าที่ผลิตคนดีมีคุณธรรม ก็คือ "บวร" บ้าน (สถาบันครอบครัว) วัด (สถาบันศาสนา) และ โรงเรียน (สถาบันการศึกษา) ซึ่งสถาบันทั้ง 3 นี้ หากผนึกกำลังกันได้ คนดีก็ย่อมจะถูกผลิตออกสู่สังคมได้อย่างแน่นอนและยั่งยืน ขณะที่ "โรงเรียน" เป็นสถาบันที่เด็กต้องใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ดังนั้นหากเรานำความปราถนาดีของครอบครัว แนวทางการจัดการเรียนรู้ของศาสนา และการดูแลเอาใจให้ความรู้ของโรงเรียน มาผนวกเข้ากับการจัดการศึกษาและกิจกรรมในโรงเรียน ก็ย่อมจะเกิดความสำเร็จในการสร้างคนดีที่มีคุณธรรมให้กับสังคมได้อย่างแน่นนอน


"โรงเรียนสัตยาไส" ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบที่ดียิ่ง ในการฝึกฝนให้เยาวชนของชาติ ก้าวสู่สมาชิกที่มีคุณธรรมของสังคมได้ โดยใช้ความรักและความปราถนาดีของครอบครัว แนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้วิถีพุทธ และความตั้งใจดูแลสั่งสอนศิษย์ของโรงเรียน ผู้ที่จะสมัครเข้าโรงเรียนนี้ค่อนข้างยาก ประการแรกคือรับจำกัดจำนวนไม่เกิน 400 คน เพื่อให้สัมพันธ์กับครูผู้สอนที่มัอยู่ประมาณ 50 คน เนื่องจากครูเหล่านี้จะทำหน้าที่สอน จัดกิจกรรม และดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นการคัดเลือกก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองก่อน และจะไม่รับเข้าเรียนหากผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเป็นคนเก่ง


"เราขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้ชีวิตเรามา เราขอขอบพระคุณคุณครูผู้อบรมสั่งสอนและธรรมชาติผู้ให้อาหารกับเรา เราขอตั้งใจรับประทานอาหารนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ และรับใช้ช่วยเหลือทุกคนด้วยความรัก ความเสียสละ และอ่อนน้อมถ่อมตน" เป็นคำกล่าวขอบคุณ และปฏิญานตนก่อนที่นักเรียนทุกคนจะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก สำหรับอาหารทุกมื่อจะไม่มีเนื้อสัตว์ เพื่อสอนให้ไม่มีจิตใจที่จะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น นอกจากนั้นพืชผัก หรือแม้กระทั่งข้าวก็ปลูกกินกันเองภายในโรงเรียน


การดูแลนักเรียนจะให้นักเรียนรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องอย่างใกล้ชิด โดยมีครูคอยดูแลอีกชั้นหนึ่ง นักเรียนทุกคนจะตื่น 05.00 น. เพื่อสวดมนต์ เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว และฟังนิทานคุณธรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน ณ โรงเรียนแห่งนี้จะใช้หลัก 3 H คือ "Head" คือการใช้หัวหรือสมอง "Heart" คือการทำด้วยใจ "Hand" คือการลงมือทำ ซึ่งทั้ง 3 H จะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยหลักที่ว่าเน้นให้คิดดีหรือคิดบวกก่อน ผ่านจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ ถ่ายทอดสู่การกระทำที่ดี


สำหรับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสจะอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นม.ปลาย สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการได้รับการฝึกฝนจนมีสมาธิอยู่ในขั้นดี นอกจากนั้นนักเรียนเหล่านี้ยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีอีกด้วย เนื่องจากมีครูชาวต่างประเทศแวะเวียนมาให้ความรู้อยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคำสอนทางศาสนาเข้ากับการเรียนการสอนทุกๆรายวิชา


โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนราษฎร์ มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ในจังหวัดลพบุรี นักเรียนไม่มีค่าใช้จ่าย รายได้ของโรงเรียนจะได้จากเงินบริจาคผ่านมูลนิธิสัตยาไส น่าชื่นชมและขอขอบพระคุณ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นอกจากจะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ออกแบบกลไกในการลงจอดยานไวกิ้งบนดาวอังคาร ในขณะที่ทำงานกับองค์การนาซา ท่านผู้นี้ก็ยังเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา ถือได้ว่าท่านมีส่วนผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับประเทศชาติและสังคมโลก 


ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาน่าจะหันมามอง และนำวิธีการไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาของชาติ ไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาดูงานที่ไหนไกลๆให้เปลืองงบประมาณ ประเทศเรามีของดีอยู่แล้ว ควรนำไปใช้เป็นแบบอย่างในโรงเรียนต่างๆ คนดีศรีสังคมก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น